[O@

R i2014N1`5j

@O P Q R S v
1 YAMADA 61.6 2.0 119.1 69.2 9.7 5 30 138.6
2 YAMASHITA 88.3 61.7 72.2 39.6 261.8 3 23 42.7
3 SHIMIZU 73.7 87.0 93.8 65.0 319.5 2 23 26.8
4 TSUKAMOTO 5.3 109.3 47.5 0.0 56.5 4 20 51.6
5 NAKANISHI 3.3 147.8 46.7 157.6 348.8 1 23 56.5
6 MURATA 2.7 93.6 91.2 27.8 27.5 6 24
7 OKADA 27.6 171.8 5.0 83.5 55.7 7 19
8 YONEDU 53.5 0.0 92.9 33.5 72.9 8 11
9 KASAI 0.0 0.0 72.8 82.5 155.3 9 11
10 MATSUDA 0.0 0.0 23.4 4.6 18.8 10 10
11 MIZUNO 68.1 0.0 0.0 0.0 68.1 11 7
12 IKEDA 88.2 0.0 0.0 0.0 88.2 12 5
13 BAN 151.8 0.0 0.0 0.0 151.8 13 5

K蔼FPQȏ


[Oɖ߂