[O@

V i2017N1`11j

@O P Q R S T U V W X 10 v
1 SHIMIZU 48.4 208.1 0.0 0.0 0.0 0.0 41.0 103.8 86.0 487.3 28
2 MATSUDA 147.2 8.6 107.6 111.6 13.3 0.0 11.5 0.0 0.0 333.0 29
3 YAMADA 3.6 86.3 86.7 0.7 85.1 75.9 84.7 49.5 123.3 326.6 55
4 SATOOKA 75.4 154.5 72.3 25.7 94.7 0.0 0.0 117.0 17.5 248.1 37
5 YONEDU 62.9 31.0 28.5 60.7 93.6 129.6 7.3 128.8 13.7 94.5 41
6 TSUKAMOTO 0.0 2.3 0.0 3.1 0.0 25.4 0.0 8.1 52.0 29.3 34
7 SATOU 35.1 102.6 45.2 92.1 2.8 72.1 19.6 83.4 128.4 248.3 49
8 OKAMOTO 65.4 0.0 88.2 71.0 0.0 25.2 0.0 272.2 0.0 471.6 31
9 MORITA 181.4 0.0 90.7 38.7 92.7 45.2 87.3 103.2 177.7 726.5 43
10 YAMASHITA 0.0 0.0 21.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 182.1 203.7 10
11 MURATA 0.0 0.0 143.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 143.4 7
12 OKADA 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.5 64.5 6
13 OGAWA 0.0 0.0 91.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 91.2 2

@
l F YONEDU
mo F YAMADA
mo F MORITA
F SATOU

K蔼FROȏ


[Oɖ߂