[O@

W i2018N1`11j

@O P Q R S T U V W X v
1 SATOU 0.0 68.6 92.5 2.6 99.9 258.4 20
2 SHIMIZU 0.0 100.6 91.3 0.0 32.7 224.6 13
3 SATOOKA 86.1 124.3 0.0 0.0 0.0 210.4 8
4 MATSUDA 114.6 0.0 31.7 0.0 37.1 183.4 12
5 OKADA 0.0 0.0 14.6 93.1 0.0 78.5 8
6 OKAMOTO 0.0 0.0 60.2 0.0 0.0 60.2 5
7 YONEDU 38.3 30.7 2.7 42.2 4.5 28.6 12
8 MAKIHARA 24.5 14.9 22.7 55.4 48.5 20.0 23
9 KONDOU 0.0 0.0 0.0 44.9 81.0 36.1 13
10 YAMASHITA 0.0 19.6 24.0 0.0 0.0 43.6 6
11 MURATA 154.7 0.0 59.8 0.0 138.6 75.9 17
12 TSUKAMOTO 0.0 0.0 0.0 192.6 0.0 192.6 4
13 MORITA 92.9 30.4 99.2 25.7 87.2 284.0 23
14 YAMADA 3.1 186.4 128.1 11.7 96.1 419.2 29

K蔼FROȏ


[Oɖ߂