[O@

X i2019N1`11j

@O P Q R S T U V W X 10 v
1 YAMASHITA 169.7 22.1 122.6 314.4 16
2 SHIMIZU 126.6 110.7 187.6 203.5 8
3 SATOU 93.1 182.6 45.1 134.6 15
4 MIURA 0.0 0.0 123.9 123.9 6
5 OOTSUKA 61.6 28.2 0.0 33.4 8
6 OKAMOTO 4.5 0.0 0.0 4.5 4
7 BAN 0.0 0.0 11.2 11.2 5
8 YAMADA 180.6 101.7 96.0 17.1 20
9 UI 184.4 129.1 37.4 17.9 19
10 KONDOU 0.0 37.0 67.5 30.5 11
11 OKADA 0.0 36.7 0.0 36.7 3
12 OGAWA 0.0 0.0 51.7 51.7 6
13 MIZUNO 0.0 0.0 69.6 69.6 7
14 MAKIHARA 135.3 0.0 0.0 135.3 5
15 YONEDU 60.9 0.0 88.7 149.6 2
16 MORITA 69.3 93.5 142.9 305.7 16

@
moPRʑ҂ F YAMASHITA

K蔼FQOȏ


[Oɖ߂