[O@

X i2019N1`11j

@O P Q R S T U V W X 10 v
1 YAMASHITA 169.7 22.1 122.6 334.0 0.0 648.4 23
2 SHIMIZU 126.6 110.7 187.6 0.0 89.1 292.6 13
3 SATOU 93.1 182.6 45.1 0.0 61.4 196.0 21
4 NONOYAMA 0.0 0.0 143.9 0.0 0.0 143.9 4
5 MIURA 0.0 0.0 123.9 0.0 0.0 123.9 6
6 NISHIMURA 0.0 0.0 70.9 0.0 150.0 79.1 10
7 OOTSUKA 61.6 28.2 0.0 0.0 0.0 33.4 8
8 KONDOU 0.0 37.0 67.5 57.3 0.0 26.8 19
9 OKAMOTO 4.5 0.0 0.0 0.0 0.0 4.5 4
10 OKADA 0.0 36.7 0.0 0.0 0.0 36.7 3
11 OGAWA 0.0 0.0 51.7 0.0 0.0 51.7 6
12 MIZUNO.T 0.0 0.0 72.0 0.0 0.0 72.0 4
13 UI 184.4 129.1 37.4 123.7 55.1 86.5 33
14 YAMADA 180.6 101.7 96.0 20.8 97.7 94.0 32
15 BAN 0.0 0.0 11.2 106.2 0.0 117.4 10
16 MAKIHARA 135.3 0.0 0.0 0.0 0.0 135.3 5
17 MATSUDA 0.0 0.0 0.0 0.0 148.0 148.0 5
18 MIZUNO 0.0 0.0 69.6 41.9 125.7 153.4 21
19 YONEDU 60.9 0.0 88.7 187.4 5.6 331.4 8
20 MORITA 69.3 93.5 142.9 36.7 10.2 332.2 28

@
moPRʑ҂ F YAMASHITA

K蔼FQOȏ


[Oɖ߂