[O@

PO i2020N1`11j

@O P Q R S T U V W X 10 11 v
1 KONDOU 95.7 167.3 263.0 11
2 UI 61.7 97.2 55.7 91.2 20
3 NISHIMURA 113.6 117.5 88.0 84.1 22
4 MURATA 65.1 65.1 4
5 YONEDU 4.9 53.9 2.6 56.2 9
6 SHIMIZU 3.3 81.3 47.9 36.7 16
7 YAMADA 21.2 21.2 7
8 KITAGAWA 135.7 116.9 18.8 10
9 SATOU 24.4 69.6 45.2 13
10 YAMASHITA 71.4 41.6 87.6 57.8 13
11 OKADA 64.6 64.6 2
12 MORITA 50.0 3.4 22.6 76.0 11
13 MIZUNO 106.8 106.8 6
14 SUZUKI 54.4 73.1 141.2 159.9 20
15 MIURA 78.6 2.7 86.8 162.7 11

@
l F YAMASHITA

K蔼FQOȏ


[Oɖ߂