[O@

PQ i2022N1`11j

@O v P Q R S T U V W X 10 11
1 KONDOU 408.8 23 148.5 93.6 48.7 215.4
2 YAMASHITA 253.4 18 22.7 49.2 24.6 67.8 134.5
3 YONEDU 219.9 25 30.2 10.3 117.6 66.3 4.5
4 YAMADA 183.6 23 175.2 65.9 49.6 122.7 15.6
5 UI 101.9 33 175.2 62.8 53.0 46.4 114.9
6 MIZOGUCHI 79.2 16 116.3 90.3 105.2
7 FUKUZAKI 42.0 8 25.1 67.1
8 SHIMIZU 39.0 14 19.7 6.1 13.2
9 MURATA 2.3 7 2.3
10 OKADA 21.9 14 16.5 23.3 39.5 101.2
11 FUJINO 25.3 5 25.3
12 HORIUCHI 42.9 4 68.9 26.0
13 NISHIMURA 43.4 38 29.5 90.6 81.8 11.4 93.1
14 KITAGAWA 64.7 8 7.7 57.0
15 SUZUKI 120.3 29 152.1 52.1 170.0 85.8 0.3
16 SATOU 143.9 16 18.2 101.7 47.2 13.2
17 MIZUNO 212.0 9 5.0 217.0
18 SUZUKI.H 220.4 4 220.4
19 SATOU.R 245.4 15 248.6 91.1 87.9
20 MORITA 261.2 28 65.4 42.1 81.7 37.3 109.3

@
mo F KONDOU

K蔼FQOȏ


[Oɖ߂