@

R P

@O \@I
P Q R S v P Q v
1 OKADA 23.8 17.4 6.7 13.0 47.5 1 63.9 17.0 46.9
2 NOMURA 16.5 5.3 1.8 12.6 32.6 2 7.2 43.5 36.3
3 YAMASHITA 0.4 0.6 1.1 31.8 31.7 3 22.7 10.7 33.4
4 TSUKAMOTO 20.6 0.9 11.5 0.2 31.4 4 33.8 37.2 71.0
5 NAKANISHI 15.8 11.5 0.7 10.3 5.3 7 71.9 40.9 112.8
6 YONEDU 11.4 0.4 37.5 5.1 30.8 5 39.8 10.6 50.4
7 KASAI 4.2 1.6 11.9 12.7 6.6 6 28.0 14.8 42.8
8 MIZUNO 2.4 6.0 8.8 18.8 24.0 8 23.7 36.7 60.4
9 YAMADA 17.4 3.5 26.9 4.5 52.3 11 38.1 42.7 80.8
10 INAYOSHI 5.6 11.2 0.9 8.1 24.0 10 2.6 11.6 14.2
11 BAN 5.5 19.9 8.5 44.7 61.6 12 48.6 44.6 4.0
12 SATOU 7.4 6.5 0.5 9.6 24.0 9 29.3 9.7 39.0

g \
P ` NOMURA BAN YAMASHITA YONEDU
a KASAI YAMADA TSUKAMOTO SATOU
b NAKANISHI INAYOSHI MIZUNO OKADA
Q ` OKADA MIZUNO BAN YAMADA
a TSUKAMOTO YAMASHITA INAYOSHI NAKANISHI
b NOMURA KASAI SATOU YONEDU
R ` OKADA YAMASHITA NAKANISHI BAN
a NOMURA MIZUNO YONEDU YAMADA
b TSUKAMOTO KASAI SATOU INAYOSHI
S ` OKADA NAKANISHI MIZUNO YAMADA
a TSUKAMOTO YAMASHITA KASAI BAN
b YONEDU NOMURA SATOU INAYOSHI
` OKADA NOMURA YAMASHITA TSUKAMOTO
a YONEDU KASAI NAKANISHI MIZUNO
b SATOU INAYOSHI YAMADA BAN


ɖ߂