@

R Q

@O \@I
P Q R S v P Q v
1 NAKANISHI 11.1 34.4 2.7 44.5 87.3 1 75.6 19.8 95.4
2 TSUKAMOTO 5.1 6.0 4.7 7.9 13.5 4 12.3 51.9 39.6
3 OKADA 25.1 26.0 4.9 12.3 68.3 2 43.0 17.5 25.5
4 INAYOSHI 13.5 0.0 27.8 2.5 38.8 3 46.3 54.2 100.5
5 MIZUNO 2.6 10.0 9.7 12.1 10.2 5 75.1 8.1 67.0
6 SHIMIZU 17.3 15.4 3.0 6.1 23.6 7 24.3 14.5 38.8
7 YONEDU 5.1 11.2 0.5 8.5 7.3 6 19.8 43.7 23.9
8 YAMADA 4.7 0.6 3.1 17.0 24.2 8 19.6 50.1 69.7
9 MURATA 14.9 8.2 13.8 36.1 29.0 9 41.8 14.7 56.5
10 KASAI 9.0 35.1 6.5 12.3 38.3 11 1.0 47.5 46.5
11 NOMURA 5.1 18.2 38.0 3.2 64.5 12 36.3 13.6 22.7
12 YAMASHITA 8.9 5.3 14.1 20.7 31.0 10 17.1 48.6 65.7

g \
P ` YONEDU NOMURA MURATA OKADA
a YAMASHITA SHIMIZU TSUKAMOTO INAYOSHI
b KASAI NAKANISHI MIZUNO YAMADA
Q ` OKADA YAMADA YONEDU SHIMIZU
a INAYOSHI MIZUNO NOMURA MURATA
b NAKANISHI YAMASHITA TSUKAMOTO KASAI
R ` OKADA TSUKAMOTO YAMADA KASAI
a NAKANISHI YAMASHITA MURATA SHIMIZU
b INAYOSHI MIZUNO YONEDU NOMURA
S ` OKADA TSUKAMOTO YAMADA NOMURA
a NAKANISHI MURATA YAMASHITA KASAI
b INAYOSHI MIZUNO YONEDU SHIMIZU
` NAKANISHI OKADA INAYOSHI TSUKAMOTO
a MIZUNO YONEDU SHIMIZU YAMADA
b MURATA YAMASHITA KASAI NOMURA


ɖ߂