@

R S

@O \@I
P Q R S v P Q v
1 TSUKAMOTO 16.3 2.7 27.1 14.0 5.9 4 18.1 37.7 55.8
2 SATOOKA 11.1 16.6 13.5 21.2 62.4 1 89.3 44.3 45.0
3 YONEDU 6.3 11.2 14.4 23.8 8.1 3 12.5 6.9 19.4
4 INAYOSHI 15.8 4.1 34.3 15.2 37.8 2 34.9 13.5 21.4
5 YAMADA 1.6 27.0 20.7 0.7 4.0 5 48.0 52.0 100.0
6 MATSUDA 3.9 18.0 11.7 4.4 5.8 7 59.0 46.9 12.1
7 MURATA 15.7 14.3 10.3 20.1 0.4 6 0.5 14.3 14.8
8 MORITA 10.3 9.8 1.0 12.0 7.1 8 47.8 9.2 57.0
9 YAMASHITA 18.4 10.0 2.1 16.9 10.6 9 83.0 43.8 126.8
10 KASAI 2.8 8.6 0.0 10.3 21.7 10 2.3 16.3 18.6
11 BAN 41.7 8.4 11.4 9.1 70.6 12 10.5 5.8 4.7
12 NAKANISHI 9.7 7.5 23.9 26.1 32.8 11 35.8 54.3 90.1

g \
P ` TSUKAMOTO NAKANISHI MORITA MURATA
a YONEDU INAYOSHI YAMADA SATOOKA
b KASAI YAMASHITA MATSUDA BAN
Q ` YAMASHITA YAMADA KASAI BAN
a TSUKAMOTO YONEDU MATSUDA INAYOSHI
b SATOOKA YAMASHITA MORITA MURATA
R ` SATOOKA YAMASHITA KASAI BAN
a YAMADA NAKANISHI INAYOSHI MURATA
b TSUKAMOTO YONEDU MORITA MATSUDA
S ` SATOOKA YAMASHITA TSUKAMOTO BAN
a YONEDU YAMADA MATSUDA MURATA
b INAYOSHI YAMASHITA KASAI MORITA
` SATOOKA INAYOSHI YONEDU TSUKAMOTO
a YAMADA MURATA MATSUDA MORITA
b YAMASHITA KASAI NAKANISHI BAN


ɖ߂