@

R T

@O \@I
P Q R S T v P Q v
1 YAMASHITA 9.3 7.5 39.0 2.9 19.3 3 66.0 16.1 49.9
2 KASAI 4.0 7.4 15.5 8.7 3.4 4 6.2 17.3 23.5
3 SATOOKA 26.8 3.8 3.9 0.0 26.9 2 27.0 42.3 15.3
4 YONEDU 23.3 10.6 5.0 9.0 37.9 1 14.8 43.5 28.7
5 MATSUDA 2.7 2.0 35.6 29.9 1.0 5 74.3
6 INAYOSHI 21.1 16.8 7.3 32.0 1.4 6 8.5 79.7
7 SHIMIZU 7.3 4.1 15.3 5.0 13.5 7 27.5 8.6
8 YAMADA 10.8 5.9 27.3 20.7 23.3 8 50.3
9 MORITA 16.5 21.2 2.3 3.2 36.8 9 30.5
10 MIZUNO 4.5 28.1 3.1 12.0 41.5 10 58.8

g \
P ` INAYOSHI SHIMIZU YAMASHITA MIZUNO
a YAMADA KASAI MORITA YONEDU
Q ` MATSUDA YAMADA KASAI YONEDU
a SATOOKA YAMASHITA MIZUNO MORITA
R ` INAYOSHI YAMADA KASAI YONEDU
a MATSUDA SATOOKA SHIMIZU MORITA
S ` MATSUDA SATOOKA INAYOSHI YAMASHITA
a SHIMIZU MIZUNO MORITA YONEDU
T ` MATSUDA INAYOSHI SHIMIZU YAMASHITA
a SATOOKA MIZUNO YAMADA KASAI
` YONEDU SATOOKA YAMASHITA KASAI
a MATSUDA INAYOSHI SHIMIZU YAMADA
a SHIMIZU INAYOSHI MORITA MIZUNO


ɖ߂