@

R V

@O \@I
P Q R S T v P Q v
1 SHIMIZU 10.3 35.1 7.4 11.6 43.8 1 16.5 10.6 27.1
2 MATSUDA 9.3 2.5 23.2 10.4 21.8 2 56.8 42.0 14.8
3 KASAI 6.6 11.3 6.8 3.6 5.7 4 36.3 50.9 14.6
4 TSUKAMOTO 3.7 18.6 28.2 12.3 6.4 3 23.0 19.5 3.5
5 MORITA 8.5 15.0 19.0 40.2 2.3 7 52.1
6 INAYOSHI 27.4 22.9 12.6 23.6 31.7 9 72.6
7 SATOOKA 1.0 24.1 26.1 10.3 9.3 8 8.4 38.2
8 YONEDU 2.7 27.9 0.7 22.7 1.8 5 8.0
9 YAMADA 2.7 34.7 10.3 6.1 36.2 10 15.7
10 NAKANISHI 10.3 17.9 19.3 11.7 0.0 6 7.5 35.1

g \
P ` YONEDU NAKANISHI YAMADA SHIMIZU
a SATOOKA MATSUDA KASAI TSUKAMOTO
Q ` YAMADA KASAI TSUKAMOTO INAYOSHI
a SATOOKA SHIMIZU MATSUDA MORITA
R ` INAYOSHI TSUKAMOTO MATSUDA YONEDU
a KASAI MORITA SATOOKA NAKANISHI
S ` YONEDU KASAI YAMADA SHIMIZU
a INAYOSHI MORITA TSUKAMOTO NAKANISHI
T ` SHIMIZU NAKANISHI SATOOKA MATSUDA
a YONEDU INAYOSHI YAMADA MORITA
` SHIMIZU MATSUDA TSUKAMOTO KASAI
a YONEDU NAKANISHI MORITA SATOOKA
a SATOOKA NAKANISHI INAYOSHI YAMADA


ɖ߂