@

R W

@O \@I
P Q R S v P Q v
1 YAMASHITA 19.2 29.0 14.5 12.8 11.5 4 26.2 35.2 61.4
2 OKAMOTO 12.6 6.2 34.2 6.9 20.9 3 59.1 40.7 18.4
3 YAMADA 26.3 8.7 36.2 34.4 35.6 2 2.4 14.2 11.8
4 SATOU 40.5 40.1 3.9 2.5 82.0 1 22.9 8.7 31.6
5 SATOOKA 8.2 3.6 25.5 2.9 27.2 6 79.5 32.6 112.1
6 YONEDU 17.3 12.0 34.6 13.5 42.8 8 17.3 11.9 29.2
7 MORITA 1.6 0.9 12.6 2.2 15.5 5 18.9 10.6 29.5
8 MIZUNO 28.3 1.1 12.9 25.0 41.5 7 17.9 33.9 51.8

g \
P ` SATOOKA YONEDU YAMASHITA MIZUNO
a YAMADA OKAMOTO SATOU MORITA
Q ` YAMASHITA SATOU YONEDU MORITA
a SATOOKA OKAMOTO MIZUNO YAMADA
R ` SATOU OKAMOTO MORITA SATOOKA
a YONEDU MIZUNO YAMASHITA YAMADA
S ` OKAMOTO YAMADA SATOU MIZUNO
a MORITA YAMASHITA SATOOKA YONEDU
` SATOU YAMADA OKAMOTO YAMASHITA
a MORITA SATOOKA MIZUNO YONEDU


ɖ߂